Kombinasjonsklasser/innføringsklasse

Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Kurset passer for deg som trenger å styrke dine norskkunnskaper før du begynner på VG1.

Målet med forberedende kurs er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over ett skoleår med 842 årstimer, dvs 22,5 klokketimer undervisning per uke. Innholdet i opplæringen har hovedfokus på norskopplæring og andre fellesfag, samt orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering. 


Gjennomsnittlig timeplan:

- Norsk 9,00

- YFF 5,00*

- Engelsk 2,5

- Matematikk 2,25

- Naturfag 2,25

- Kroppsøving 1,50 

*YFF er en skoleutviklet versjon av faget yrkesfaglig fordypning(YFF). Elevene i forberedende kurs skal i YFF bli kjent med det norske skolesystemet og legge grunnlaget for søkning til VG1. Det er sentralt å bli kjent med ulike utdanningsprogram, normal vil elevene i forberedende kurs hospitere i ordinære klasser i løpet av året. 

Fakta om forberedende kurs: 

  • Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder for alle utdanningsprogram på VG1. 
  • Forberedende kurs for minoritetsspråklig ungdom regnes som et år 0 og teller ikke innenfor ordinær rett til videregående opplæring. 
  • Målgruppen er ordinær ungdom med kort botid i Norge og mangelfulle norskkunnskaper som har behov for et ekstra år før de søker ordinær videregående opplæring. Primært gjelder dette elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder. Tilbudet gjelder elever med ungdomsrett fra grunnskolen og kravene i opplæringsloven for inntak til v.g.o for minoritetsspråklig ungdom gjelder. (jfr § 6-10 i forskrift til opplæringsloven) 
  • Søknadsfristen er 1. februar. Elevene søker på eget vedleggsskjema (B3-skjema) og tas inn på bakgrunn av individuell vurdering. 
  • Ved søking til ordinært VG1 etter forberedende kurs, får elevene 5 tilleggspoeng for å ha gjennomført forberedende kurs. Betingelsen for dette er at eleven søker VG1 i direkte forlengelse av forberedende kurs.

Publisert 17. april 2013, oppdatert 20. juni 2018.