Foreldreundersøkelsen

For første gang har en videregående skole i Buskerud gjennomført foreldreundersøkelse.

Foreldrene er en svært viktig ressurs og en samarbeidspartner i arbeidet for å få enda flere elever til å gjennomføre og bestå. Derfor er det viktig å få høre hva foreldrene mener om elevens læringssituasjon. Åssiden vgs er første videregeående skole i Buskerud som gjennomfører foreldreundersøkelse. 

Rapporten kan lastes ned her i sin helhet:

Kommunikasjon og samarbeid:

     Helt enig  Delvis enig  Verken enig  eller uenig  Delvis uenig

 Helt uenig

De mål og avtaler som er besluttet i foreldresamtaler/konferansetimer blir fulgt opp

55(29,26%)

 

60(31,91%)

 

 

46 (24,47%)

 

 

 

16(8,51%)

 

 

11(5,85%)       
Skolen gir god informasjon om elevens trivsel  52 (27,08%)  68 (35,42%  33(17,19%)  23(11,98%)  16(8,33%)
Skolen tar meg som foresatt på alvor

 90(47,12%)

 50(26,18%)  31(16,23%)

 13(6,81%)

 7  (3,66%)
Jeg blir informert raskt rundt viktige forhold som angår eleven  76 (39,79%)  43(22,51%)

 45(23,56%)

 19 (9,95%)  8 (4,19%)
Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på forhold rundt eleven  79(4,58%)  53(27,89%)  30(15,79%)  19(10,0%)  9(4,74%)
Skolen gir god informasjon om elevens faglige utvikling  63(32,81%)  72(37,5%)  20(10,42%)  25(13,02%)  12(6,25%)
Foreldremøtene er nyttige for meg  113(59,16%)  50(26,18%)  21(10,99%)        -      -
Jeg føler at jeg har en god dialog med skolen rundt viktige forhold som angår eleven  81(42,41%)  45(25,79%)  40(20,94%)  16(8,38%)  9(4,71%)

 

Støtte fra hjemmet


   Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig
Jeg opplever at det er lett for meg å ta kontakt med skolen hvis der er noe jeg bekymrer meg for 105(55,26%) 49(25,79%) 28(14,74%) 3(1,58%) 5(2,63%)
Jeg har gode forutsetninger til å hjelpe eleven på best mulig måte i skolearbeidet 54(28,88%) 82(43,85%) 35(18,72%) 12(6,42%) 4(2,14%)
Jeg spør jevnlig om eleven har det bra på skolen 146(76,84%) 34(17,89%) 5(2,63%)       -      -
Jeg opplever at eleven gjør en innsats på skolen ut over det som forventes 58(30,69%) 66(34,92%) 43(22,75%) 16(8,47%) 6(3,17%)
Jeg opplever at eleven gleder seg til å gå på skolen hver dag 95 (50%) 64(33,68%) 20(10,53%) 6(3,16%) 5(2,63%)
Jeg har til enhver tid oversikt over hvordan eleven ligger an i skolearbeidet 37(19,68%) 89(47,34%) 35(18,62%) 22(11,7%) 5(2,66%)
Jeg setter meg inn i elevens skolearbeid/arbeidsplaner 56(29,47% 100(52,63%) 21(11,05%)    -    -
Jeg oppmuntrer eleven til å gjøre sitt beste i skolearbeidet 170(89,47%)     -     -  0(0,0%)  0(0,0%)
Jeg hjelper eleven med skolearbeidet  45(23,81%)  75(39,68%)  39(20,63%)  16(8,47%)  14(7,41%)
Jeg legger til rette for at eleven kan gjøre sitt beste i skolearbeidet             121(64,02%)  59(31,22%)     -      -  0(0,0%)

 

Trivsel og læringsforhold

  Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig
Lærerne på skolen har god faglig kompetanse 79(41,8%) 59(31,22%) 40(21,16%) 8(4,23%) 3(1,59%)
Det er generelt ro og orden i klassen/gruppen til eleven 30(15,87%) 59(32,22%) 74(39,15%)    -   -
Lærerne legger til rette for elevenes trivsel 68(35,98%) 60(31,75%) 51(26,98%) 6(3,17%) 4(2,12%)
Lærerne har et godt forhold til sine elever 77(40,96%) 67(35,64%) 35(18,62%)   -    -
Skolen jobber aktivt med forhold rundt mobbing og konflikter blant elevene 46(24,34%) 50(26,46%) 88 (46,56%)    -    -

 

Karriereveiledning

   Helt enig  Delvis    enig   Hverken enig  eller uenig  Delvis    uenig  Helt uenig
Eleven har fått karriereveiledning på skolen  52(27,96%)   9(4,84%)   23(12,37%)  70(37,63%)   32(17,2%) 

 

Faglig oppfølging og veiledning

  Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig
Lærerne stiller krav til elevens arbeidsinnsats  88(46,56%)  61(32,28%)  36(19,05%)   -   -
Lærerne motiverer eleven til å yte sitt beste  76(40,0%)  71(27,37%)  33(17,37%)   -   -
Lærerne tilpasser opplæringen etter elevens behov  56(29,47%)  68(35,79%)  46(24,212%)  15(7,89%)  5(2,63%)
Lærerne setter klare mål for hva eleven bør strekke seg etter  60(31,75%)  70(37,04%)  52(27,51%)      -     -
Skolen legger til rette for at skolearbeidet til eleven kan blir fulgt opp på en god måte hjemme
 29(15,34%)  53(28,04%)  69(36,51%)  27(14,29%)  11(5,82%)
Skolens faglige kvalitet er god  75(39,47%)  73(38,42%)  33(17,37%)  5(2,63%)  4(2,11%)

 

Plikter og rettigheter

  Vet ikke Ikke i det hele tatt I liten grad I noe grad I stor grad

Skolen har kommunisert mine rettigheter, plikter og klageprosedyrer som foresatt på en tilfredsstillende måte

32(16,84%) 18(9,47%) 33(17,37%) 72(37,89%)
35(18,42%
Skolen har gitt informasjon om skolens verdier og satsingsområder 20(10,58%) 11(5,82%) 26(13,76%) 81(42,86%) 51(26,98%)

 

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen var digital og ble gjennomført anonymt i april-mai 2012. Målgruppen for undersøkelsen var foresatt til elever under 18 år som gikk VG1. Det ble gjort to purringer og undersøkelsen var åpen i tre uker. Lærerne fikk også i oppdrag å be elevene motivere sine foreldre til å gjennomføre undersøkelsen.
Svarprosenten ble til slutt 48 på innmeldte deltakere. - At nesten halvparten av respondentene svarte er et ganske bra utfall, understreker Anders Ruud Fosnæs i Conexus. Undersøkelsen er en testversjon av Conexus sin Foreldreundersøkelse. Åssiden vgs piloterer denne i samarbeid med utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommunePublisert 26. september 2013, oppdatert 13. november 2017.