Kjemperesultater i elevundersøkelsen

Heller ikke i 2013 er det røde felt i resultatene fra elevundersøkelsen.

Boblekart som viser resultater over elevundersøkelsen 2013

Svært mange elever rapporterer både at de er motivert for læring og at de trives på Åssiden vgs.

- Utviklingen har vært entydig positiv i flere år. Åssiden har også i 2013 en større andel elever som rapporterer både at de er motivert og at de trives, enn hva gjennomsnittet er både for Buskerud og for Norge.  Vi har jobbet systematisk med læringsmiljøet i langt tid og elevene har bidratt aktivt i arbeidet. Vi har felles mål om sammen å skape en skole hvor elevene har lyst til å gå på skolen hver dag, forteller rektor Ann-Mari Henriksen. 

Utgangspunkt for forbedring

Høstens elevundersøkelse er gjennomført med høyere svarprosent enn noen gang. 1125 av 1300 innmeldte elever fullførte undersøkelsen. – Det er viktig å få så mange svar som mulig. Den høye deltakelsen gjør at svarene er representative og dermed et godt utgangspunkt for videre arbeid med læringsmiljøet. Resultatene skal gjennomgås internt i skolen og deretter som vanlig gjenstand for tolkning, refleksjon og utgangspunkt for utvikling av tiltak. 

Brukerundersøkelser på Åssiden vgs.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle skoler i Buskerud og gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen. Resultatene skal brukes som utgangspunkt for å utvikle skolen videre og å øke kvaliteten på opplæringen. I månedsskiftet januar-februar skal foresatte til elever under 18 år på VG1 gjennomføre en egen foreldreundersøkelse. Det blir da andre gang foreldreundersøkelsen gjennomføres. Åssiden vgs er eneste videregående skole i Buskerud som kartlegger foreldrenes meninger om elevenes læring og trivsel. 

Forklaring på feltene

Boblekartet viser hvordan elevene plasseres i en firefeltstabell som består av forholdet mellom trivsel og motivasjon. Motivasjonsaksen består av variabel 1.1. Motivasjon, mens trivselsaksen består av variabel 2.1. Trivsel.

1: Grønn/oppe til høyre: 

Høy trivsel, høy motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at både trivselen og motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.

2: Gul/oppe til venstre:

Høy trivsel, lavere motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med skolearbeid som er det sentrale.

3: Gulgrønn/nede til høyre: 

Lavere trivsel, høy motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at trivselen ikke er så høy, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap.

4: Rød/nede til venstre:

Lav trivsel, lav motivasjon: I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at verken trivselen eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skolesammenheng. 


Publisert 21. november 2013, oppdatert 25. juni 2014.