Skolens vurderingsuke

I uke 48 var det vurderingsuke ved hele skolen.

  • Av Else Dahl

Det vil si at lærerne i alle fag skulle ha en vurderingssamtale med hver enkelt av sine elever. Da hadde også eleven mulighet til å si noe om hvordan han selv vurderer sine prestasjoner og hva som er viktig for vedkommendes læring.

Det er et mål å gjøre det enklere for lærere å gjennomføre elevsamtaler, og ved at skolen samler denne innsatsen i én uke, kan man få kvalitetssikret vurderingsarbeidet. Elevenes ordinære timeplan ble oppløst, og ingen prøver ble gjennomført, for å sikre at alle hadde mulighet til denne type samtaler. Læreren skulle gi hver enkelt elev tydelig beskjed om hva de må jobbe mer med for å gjøre det bedre, og elevene skulle etter vurderingsuka vite mer om hva som kreves av dem i skolen.

Evaluering i etterkant av fjorårets vurderingsuke viste at elevene var svært tilfreds både med gjennomføringen og sitt eget utbytte av vurderingssamtalene.

 

En gylden mulighet
Camilla Nelson, som er lærer på Medier- og kommunikasjon, betegner denne uka som en gylden mulighet. - Utgangspuktet for at hver enkelt elev skal komme videre, er at hver føler seg sett der han/hun er. Vurderingsuka er svært verdifull i så måte, siden den fordrer at en som lærer må sette ord på hva som er utfordringen for hver enkelt elev.

På Medier- og kommunikasjon går elevene i utganspunktet tre etterfølgende år. Hun har gjennomført samtaler med elever på ulike klassetrinn og sier at hun opplever at spesielt førsteklassingene, som bare har gått noen få måneder på skolen, kan være svært i villrede om hvor de står når vurderingsuka kommer. Da er det ekstra godt å ha mulighet til å stoppe opp og kunne gi dem en konkret tilbakemelding og utgangspunkt for videre jobbing. - Til vanlig forholder jo både læreren og eleven seg til en hel klasse, og to og to ved et bord åpner for en helt annen type kommunikasjon, presiserer hun.


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 4. juli 2013.