Elevene får god underveisvurdering

Endringer i opplæringsloven tydeliggjør kravet til vurdering av elevene. Åssiden er allerede blant landets 20 prosent beste på underveisvurdering.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Elevundersøkelsen fra våren 2009 viser at lærerne spør elevene hvordan de selv vurderer sitt skolearbeid, og elevene mener at tilbakemeldingene de får underveis i opplæringen gjør at de blir bedre i fagene.

Elevene rapporterer også at de får være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet skal vurderes, og at læreren har snakket med dem om hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Det er kun 21 prosent av skolene i elevundersøkelsen som scorer på grønt nivå når det gjelder underveisvurdering.

- Det er gledelig at vi er i forkant i arbeidet med underveisvurdering, samtidig vet vi at vi kan bli mye bedre. Neste skoleår satser vi enda mer på underveisvurdering gjennom felles prosjekt for hele skolen. Elevene oppgir i elevundersøkelsen fra i vår at de får kontinuerlig tilbakemelding fra lærer og er i dialog om sin egen læring! Et slikt tydelig og klart fokus på underveisvurdering ser ut til å bidra til at elevene scorer høyt også på motivasjon, forteller rektor Dag Siljan.

 

Ny vurderingsforskrift
De nye bestemmelsene skal tydeliggjøre og styrke elevenes rettssikkerhet når det gjelder vurdering. God underveisvurdering skal bidra til motivasjon og til læring. Regelverket er også et virkemiddel for å kunne oppnå en rettferdig og likeverdig vurdering både underveis og til slutt.

Endringene i opplæringsloven gjelder fra 1. august 2009.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.