Nytt sosialpedagogisk arbeidslag

Prosjektet ”Klar, ferdig, RO” settes i gang fra august 2009. Da skal et eget sosialpedagogisk arbeidslag jobbe for å forbedre lærings- og arbeidsmiljøet både for elever og lærere.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Gjennom prosjektet kan enkeltelever få opplæring utenfor klassen i perioder som en akutt løsning. Samtidig er det viktig å organisere og gjennomføre sosialpedagogiske tiltak som får effekt også på lang sikt. Arbeidslaget skal bistå og drive kompetanseheving av både elever, foresatte og lærere i forhold grensesetting. - Målet er å øke læringstrykket ved at vi bruker tiden til det vi skal, forteller avdelingsleder Morten Nilsen.

 

Målgruppe
- Målgruppen for prosjektet er elever med negativ atferd som får konsekvenser for medelevers læringsmiljø eller for læreres arbeidsmiljø. Enkeltelever skal følges opp over tid og prosjektet skal bidra til positiv identitetsutvikling og å skape positive relasjoner for elevene, sier Morten Nilsen. Prosjektet skal også sørge for kartlegging av elever for å sikre overgangen fra 10. klassetrinn.

 

Eget arbeidslag
Det blir etablert et eget sosialpedagogisk arbeidslag med stillingsressurser i tre avdelinger. Dette arbeidslaget har spisskompetanse fra arbeid i utradisjonelle opplæringsarenaer og med ungdom med lav skolemotivasjon. De totalt 2,7 stillingene finansieres gjennom bruk av såkalt byrdefull ressurs.

 

Bakgrunn
Prosjektet "Klar, ferdig, ro" har sin bakgrunn i blant annet Elevundersøkelsen og Personalundersøkelsen fra 2008 som begge viste misnøye i forhold til arbeidsro. Samtidig er det uttrykt i vår Pedagogisk plattform at vi har gode arbeidsforhold, ro i timene og er tydelige på hvilken atferd som er akseptabel (pkt. 3.4). Mer ro og orden i undervisningssituasjonen er også beskrevet som et tiltak for å øke gjennomføringsgraden i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for 2009-2012 (side 46).

 

Målbart resultat
Resultatet av prosjektet skal dokumenteres ved at ingen avdelinger ved Åssiden videregående skole skal score rødt på arbeidsro i Elevundersøkelsen og Personalundersøkelsen 2010.

 

Kontaktperson: avdelingsleder Morten Nilsen, telefon 32 24 61 00 eller 41 47 03 47.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.