Flere lærekandidater, mindre frafall

- Vi skal sørge for en systematisk kvalitetssikring av overgangen mellom skole og læreplass for elever med individuell opplæringsplan (IOP). Det er et mål å øke antallet lærekandidater i perioden 2008-2009, forteller prosjektansvarlig Tom Skjelderup.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Frafall og dårlig gjennomstrømming i videregående opplæring er et samfunnsproblem. Ved å øke antallet lærekandidater skal frafallet reduseres fra Åssiden vgs.

 

Hva er en lærekandidat?
En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt med en bedrift som tar sikte på opplæring i deler av læreplanen. Den avsluttende prøven er mindre omfattende enn ordinær fag-/svenneprøve, og kalles en kompetanseprøve. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få utstedt et kompetansebevis. Opplæringen skal skje etter individuell, tilpasset opplæringsplan.

 

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er elever ved avdelinger for Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant og matfag og Teknikk og industriell produksjon som er mulige lærekandidater. Prosjektet avgrenses i hovedsak til elever med IOP, men omfatter i kartleggingsfasen også "gråsoneelever". - Vi har valgt disse tre utdanningsprogrammene både ut fra tidligere dokumentert frafall og at antallet IOP-elever i disse utdanningsprogrammene er forholdsvis høyt, forteller Tom Skjelderup.

Prosjektet skal kartlegge elever i målgruppen ved skolen så tidlig som mulig, også elever på VG1. Tidlig innsats omfatter også veiledning overfor ungdomsskolene slik at aktuelle elever kan komme inn i planlagte løp så tidlig som mulig. Veiledning om muligheter innenfor lærekandidatordningen skal økes overfor elever og foresatte. I tillegg skal også bedrifter og opplæringskontor veiledes om ordningen for å motivere virksomhetene til å ta inn flere lærekandidater.

 

Prosjektorganisering
Det er ansatt tre prosjektledere i 30 prosent stilling, og prosjektlederne skal fungere som en tilleggsressurs i tillegg til kontaktlærer for de aktuelle elevene. Prosjektlederne er:

- Jan Paulsen, Bygg- og anleggsteknikk
- Ingeborg Olaussen, Restaurant og matfag
- Rune Skustad, Teknikk og industriell produksjon

 

Ressurser
Prosjektets varighet er fra 2007 – 2009. Det er gitt bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune på kr. 610.000,- (2008) med tilsagn for 2009.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.