Karriereveiledning, utdanning og yrkesrådgivning

Visjon:

"Alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag".  Dette betyr at vi legger til rette for et trygt miljø hvor vi har gode lærere og rådgivere som ser hele mennesket. Vi gir råd og veiledning som gir økt motivasjon og hjelp til å foreta mer bevisste valg slik at de strekker seg litt lenger for å nå målet sitt.

 

Mål:      

Vi ønsker at alle elever på Åssiden vgs skal oppleve mestring og læringsglede hver dag. For å fremme god karriereveiledning  jobber skolen helhetlig og målrettet i tett samarbeid med lærerne og rådgiverne. Hensikten med utdanning – og yrkesveiledning er å bevisstgjøre elevene slik at de er i stand til å ta mest mulig hensiktsmessige og riktige valg. Vi jobber aktivt med rådgivning gjennom informasjon og veiledning i klassene og ved individuelle samtaler etter behov. Det jobbes aktivt i PTF hvor lærerne informerer og har tett kontakt direkte med bransjen. Det gis også informasjon via skolens hjemmeside med aktuelle linker og generell informasjon.

 

Samarbeid – Ressurspersoner:

Yrkes og utdanningsrådgivning har med hele opplæringen å gjøre. Det er i klasserommet og i den daglige undervisningen hvor en stor og viktig del av skolens rådgivningsarbeid skjer. Vi har som skole alle et felles ansvar for karriere og yrkesrådgivningen. Det skjer  individuelt og gruppevis på alle trinn. Rådgiver samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste for å sikre et mest mulig helhetlig opplæringstilbud. I tillegg er det nært samarbeid med ungdomsskolene i forhold til praksisdager og åpen dag. Det  er også et tett samarbeid med skolens helsesøster som er her hver dag og skolepsykologen som er tilstede to dager i uken. Det er tett dialog med fire miljøkoordinatorer som har tilknytning til hver avdeling i forhold til å ivareta det sosiale miljøet. Det jobbes aktivt i forhold til trivsel, motivasjon og mestring gjennom klassemøter og individuelle samtaler.

ÅRSPLAN:

Tid:

Område/ Aktivitet:

August/September

 • God oppstart: velkomstsamtale med kontaktlærerne
 • Informasjon/ presentasjon av rådgivningstjenesten
 • Oppfølging av elever som ikke møter til skolestart i samarbeid med Oppfølgingstjenesten
 • Info om Lånekassen

 

September/ Oktober/ November

 • Info Elevrådet
 • Info foreldremøte
 • Karriereveiledning i grupper
 • Karriereveiledning individuelt
 • 15.09: frist for oppmelding til privatisteksamen
 • Drop in veiledning i kantina
 • Praksisdager
 • PTF
 • Info om opplæringskontorene, lærlingeordning og fagutdanning.
 • 01.11: Frist for ikke å bruke opp retten sin. Avklaringsmøte med de som er usikre på valget sitt

Desember/ Januar

 • Karriereveiledning individuelt
 • Besøke utdanningsmesser
 • Søking vigo 1.febr
 • Gjennomføring av VIP; Veiledning i psykisk helse prosjekt

 

Februar

 • Midtterminmøter: karakterer/frafall
 • Info om påbygning til generell studiekompetanse
 • 1.februar: oppmeldingsfrist til privatist eksamen
 • Søking vigo 1.mars
 • Karriereveiledning individuelt

 

Mars/April

 • Hvordan søke læreplass?
 • Info om Samordna opptak

 

Mai/Juni

 • Avklaringssamtale med ikke-søkere
 • Info til elever uten læreplass

 


Publisert 18. august 2015, oppdatert 9. januar 2017.