Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir-3-2017 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen.

Vår ambisjon

Skolens visjon er at alle elever skal ha lyst til å gå på skolen hver dag. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

 

Dette dokumentet viser hvordan Åssiden videregående skole arbeider aktivt og systematisk for å sikre at alle elever opplever å ha det godt og trygt i skolehverdagen.

 

Opplæringslovens § 9A etterleves ved at vi følger delpliktene i lovkravet. Dokumentet viser hvordan vi forebygger og håndterer brudd på § 9A og delpliktene.

 

 

 

Skolens ledelse er ansvarlig for at det gis informasjon om rettigheter etter § 9A, ordensreglement og skolens rutiner for å skape et godt og trygt læringsmiljø:

 • Til elever: ved skolestart, både i oppstartsamtaler, i de enkelte klassene og avdelingsvis. Elevtjenestens gjennomgang i Vg1-klasser.
 • Til foresatte: både i oppstartsamtaler, på foreldremøter (plenumssamling) og i møter med klassevise møter med kontaktlærer.
 • Skolens og avdelingenes elevråd.
 • På skolens hjemmeside og sosiale medier.

 

Skolen har følgende rutine for å arbeide forebyggende med å skape et godt læringsmiljø for alle:

 

Tiltak:

Hvem er ansvarlig:

 1. Oppstartsamtaler med kartlegging, korte elevsamtaler og halvårssamtaler med foresatte

Kontaktlærer

 1. Skolens miljøteam følger opp enkeltelever og grupper i tråd med mandat

Avdelingsleder

 1. Skolens ressursgruppe §9A bistår lærere, arbeidslag (AL), lokale tverrfaglige team (LTT) og avdelinger etter behov

Fagleder for tilrettelegging

 1. PPTs ressursgruppe §9A bistår skolen i planlagte møter og etter behov

Utviklingsleder

 1. Helsesykepleiere er tilgjengelig for elevene etter en plan. Helsesykepleiere er også involvert i ulike helsefremmende aktiviteter og temadager rettet mot skolens elever.

 

 1. Kompetanse utvikles gjennom internskolering og skolebasert vurdering.

Utviklingsleder

 1. Resultater fra ulike brukerundersøkelser som feks Elevundersøkelsen og Ungdata bearbeides av skolens ledelse, avdelinger/AL, skolemiljøutvalg (SMU), lokalt elevrådsstyre. Klasseresultater drøftes i klassemøte i tråd med veileder.

Rektor

 1. Lærerne samarbeider om elevenes psykososiale læringsmiljø i tråd med mandat til arbeidslagskoordinator og AL

Avdelingsleder

 1. Klassemøter, makkerskap og andre forebyggende tiltak gjennomføres i tråd med veileder utviklet av skolepsykolog og kontaktlærers sjekkliste

Kontaktlærer

 1. Skolemiljøutvalget (SMU) behandler saker og gir råd om elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø.

Utviklingsleder

 1. Tillitselevene skoleres av fylkeskommunens ressurspersoner som feks elev­- og lærlingombud og mobbeombud, og Elevorganisasjonen

Fylkeskommunen

 1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler relevante saker hvor elevenes læringsmiljø påvirker de ansattes arbeidsmiljø.

Rektor

 1. Skolen arrangerer årlig miljøskapende tiltak i samarbeid med elevdemokratiet

Rektor

 

 

Skolens plikter ved antatt brudd på §9A

 

Punkt 1: «Følge med og fange opp»

 

 • Voksen tilstedeværelse i fellesområder
 • Skolens oppstartsrutiner følges
 • Elevsamtaler med foresatte når elev er under 18 år
 • Makkerpar og -grupper
 • Møter i elevrådet og SMU
 • Klassemøter med fokus på et inkluderende læringsmiljø

Punkt 2: Gripe direkte inn

 • Dersom en ansatt oppdager at en elev ikke har det trygt og godt, skal vedkommende gripe inn hvis det er nødvendig og mulig
 • Hvis situasjonen virker uhåndterlig for én person, skal den ansatte involvere en i ledelsen før det gripes inn. Ledelsen vurderer situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak
 • Direkte inngripen kan f. eks. være en markering overfor eleven(e) av personalet om at krenkende utsagn eller handlinger ikke er akseptert ved skolen. Spør hvilke gruppe/klasse eleven(e) tilhører og informer om at det vil bli gitt beskjed om hendelsen til kontaktlærer.
 • Kontaktlærer må i første omgang ta seg av den som er utsatt for uønsket adferd og deretter sørge for å få oversikt over hva som har skjedd.

Punkt 3: Varsle

 • Eleven som er utsatt for eller oppdager uønsket adferd kontakter kontaktlærer eller en annen voksen så snart som mulig
 • Ansatte varsler nærmeste leder, kontaktlærer involverer avdelingsleder så snart som mulig
 • Avdelingsleder informerer rektor og registerer sak i tråd med rutine
 • Avdelingsleder involverer LTT evt. ressursgruppe
 • Rektor varsler evt skoleeier i tråd med rutine

Punkt 4: «Undersøke»

 • Kontaktlærer, ent støttefunksjoner må gjennom samtaler med den som blir mobbet eller trakassert, få oversikt over det som har skjedd, finne ut om saken er løst ved hjelp av direkte inngripen og avgjøre om det er nødvendig med oppfølging i samarbeid med nærmeste leder og evt. LTT.
 • Klassemiljøundersøkelse gjennomføres.
 • Taushetsplikt og regler for behandling av personopplysninger gjelder når kontaktlærer undersøker saken.
 • For elever under 18 år skal foresatte uansett involveres

Punkt 5: «Sette inn tiltak»

 • Aktuelle tiltak utvikles tilpasset den konkrete elev og situasjon.
 • Aktivitetsplan utvikles og evalueres i tråd med mal fra fylkeskommunen.
 • Den som er utsatt for uønsket adferd skal medvirke i utarbeidelse av  aktivitetsplan.
 • Det skrives referat fra møter med de involverte. Ledelsen vurderer innsynsrett i saken etter hva den som er utsatt for uønsket adferd ønsker og hva som synes hensiktsmessig
 • Oppfølgingsmøte skal avtales med involverte parter for å vurdere om tiltakene virker

Punkt 6: «Dokumentere»

 • Skriftlige dokumenter i saken som referater, aktivitetsplan, logg, korrespondanse, avtaler og likende skal dokumenteres i elevmappe.
 • Sanksjoner eller reaksjoner i henhold til skolereglementet skal vurderes av rektor. Sanksjoner må være individuelle, selv om det er en gruppe som står bak hendelser.
 • Sanksjoner arkiveres i elevmappen
 • Taushetsplikt og regler for behandling av personopplysninger gjelder for dokumentasjonskravet

Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. januar 2020.